امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازنشستگان، دشواری‌های اقتصادی و راه حل‌ها چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:39

ساختار اقتصادی، اجتماعی جامعه نسبت به چند دهه پیش آنچنان دچار تغییر و تحول شده که پی آمدهای این تغییرات و تحولات، بازنشستگان و سالمندان را با دشواری‌ها و تنگناهای اقتصادی زیادی روبه رو کرده است.

این شرایط دشوارآرامش خاطر و آسودگی را از اغلب بازنشستگان سالمند ، سلب کرده است چنانکه کمتر بازنشسته ای می توان یافت که از مزایای یک توام با آسایش و اطمینان خاطر از آینده و به دور از دغدغه های مالی در این شرایط برخوردار باشد.

در گذشته ای نه چندان دور بازنشستگان و سالمندان تا آنجا که در توان داشته ، کار می کردند و بعضا تا مرز پایان حیات از کار و فعالیت، دست نمی کشیدند.

امروز شرایط دستخوش تغییرات زیاد و گسترده ای شده و این تحولات سبب از میان رفتن یا سست شدن بنیان ها و ساختارهای سنتی جامعه ما شده است.

 

متن کامل مقاله