امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازنشستگی نباید پایان کار تلقی شود چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:41

جوامع بشری برای جلوگیری از هرج و مرج و از هم گسیختگی ناگزیر به تعیین حد و مرزهای قراردادی شده و یکی از تعابیر قراردادی در کشورهای جهان مساله بازنشستگی است.

آنچه باید مد نظر قرارداده شود ، این است که بازنشستگی به معنای به پایان خط رسیدن نیست و یکی از تعابیر قراردادی است که اولیای امور هر جامعه با هدف  پیشبرد امور و جلوگیری از نابسامانی های ساختاری ناگزیر به تدوین و اجرای آن شده اند.

 

متن کامل مقاله