امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

بازنشستگی و خانواده چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:42

بازنشسته شدن و تاثیر آن بر نهاد یا ساختار خانواده ، پژوهشی تازه ای است که نتایج آن به اختصار و با توجه به اثرات دیگر نهادهای اجتماعی بر ساختار خانواده و بازنشستگی ، در این مقاله به رشته تحریر در آمده است.

یک بازنشسته بیش از هر چیز عضوی از اعضای خانواده اش محسوب می شود و خانواده فرد بازنشسته نیز در قالب گروه وسیع تری که اقوام و خویشاوندان را تشکیل می دهند ، جای گرفته و این نهاد در کنار دیگر نهادهای اجتماعی ، جامعه را به وجود می آورند.

در این تحقیق ، هدف بررسی تاثیرات بازنشستگی ؛ به عنوان یک پدیده متغیر و مستقل ، بر روی خانواده به عنوان یک نهاد وابسته اجتماعی بوده اما نتایج این پژوهش را نمی توان اصل یا اصولی پایدار و غیر قابل تغییر در هر عصر و زمان و قابل تعمیم به تمام جوامع بشری ، تلقی کرد و تنها می تواند بازتاب شرایط کنونی جامعه ما باشد.

 

متن کامل مقاله