امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

سالمندی بهینه و ادامه فعالیت بازنشستگان برای تامین هزینه های زندگی چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 10:46

میانگین امید به زندگی به نسبت در سراسر جهان افزایش یافته و از سوی دیگر بهبود شرایط بهداشتی و درمانی باعث شده که بازهم بطور نسبی سالمندان در وضعیت مناسب تری نسبت به گذشته قرار گیرند .

شرایط جدید و دستاوردهای تازه ، تلاش ها را در کشورهای پیشرفته به بهبود کیفیت زندگی سالمندان و بالابردن آن معطوف کرده است تا زمینه ای فراهم شود که افزایش طول عمر توام با زندگی آسوده و به دور از دغدغه ها و نگرانی ها ی قشر سالمند ، تحقق یابد به عبارت دیگر کمیت و کیفیت به موازات یا هم سو با یکدیگر باشند.
در برخی از کشورهای پیشرفته حتی از این هم فراتر گام نهاده و طرح " سالمندی بهینه " را که در واقع  کامل کننده " سالمندی موفق " است ، ارائه کرده که بر پایه این طرح  فراتر از تامین نیازهای درمانی و سلامت و هزینه های زندگی سالمندان ، باید محیطی فراهم ساخت که موازنه ای میان خواسته ها و نیازهای سالمندان در زمینه های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، احساسی و روانی آنان ، به وجود آمده و سالمندان نه تنها فارغ از درگیری ها و دغدغه های مالی و ترس و نگرانی از به خطر افتادن سلامتی و هزینه های درمانی ، باشند بلکه سالمندی بهینه برای همه افراد سالخورده تحقق یابد.