امروز
 پنجشنبه , 28/دي/1396
 Thursday , 18/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مطالعات تحقیقات و انتشارات چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 30 دی 1389 ، 15:28

فهرست مطالعات ، تحقیقات و منابع منتشر شده از سال 1385 لغایت 1389

 

 

1- گزارش عملکرد 6 ماهه دوم 1385 ( بهمن 85)

2- گزارش عملکرد 6 ماهه نخست 1386 ( آبان 86)

3- گزارش عملکرد 2 ساله 86-1385 ( پاییز 87)

4- گزارش عملکرد یکساله 1387 ( بهمن 88)

5- گزارش عملکرد یکساله 1388 ( پاییز 89 )

6- اولین سند برنامه استراتژیک صندوق ( ابان 86 )

7- دومین سند برنامه استراتژیک صندوق ( بهمن 88 )

8- برنامه عملیاتی و بودجه 1386

9- برنامه عملیاتی و بودجه 1387

10- برنامه عملیاتی و بودجه 1388

11- برنامه عملیاتی و بودجه 1389

12- اولین طرح اکچوئری صندوق در پایان سال 85

13- دومین طرح اکچوئری صندوق در پایان سال 87 ( دی 88)

14- کتابچه افق صندوق بازنشستگی ( آذر 86)

15- دفتر آیین نامه بازنشستگی در صدا و سیما ( تابستان 87)

16- کاتالوگ فارسی معرفی صندوق ( 1388)

17- کاتالوگ انگلیسی معرفی صندوق (Spring 2010)

18- کتابچه گزیده های مدیریت شماره 83-1 ( تیر 89)

19- سند برنامه استراتژیک شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عمران پارس جام جم

20- سند برنامه استراتژیک شرکت جام جم بازرگان پیشرو

21- سند برنامه استراتژیک کانون آگهی و تبلیغاتی جام جم صبا

22- گزارش عملکرد ماهیانه صندوق و شرکت های تابعه ( 52 گزارش تا پایان آبان 89)

23- گزارش احداث برج های مسکونی و تجاری جام جم همت

24-کتابچه بانک اطلاعات املاک صندوق بازنشستگی

25-گزارش تاریخچه مالی صندوق بازنشستگی از سال 1351-88