امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

زنجیره یا رشته ارزشی و توانمندی های متمایز چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:17

بنگاه اقتصادی دو وظیفه ی اصلی دارد :  بازاریابی و نوآوری

می توان ارزشی را که بنگاه تجاری با تولید کالا یا خدمت خلق می کند، با مبلغی که مشتریان بی هیچ اجبار  و با کمال میل برای بدست آوردن آن کالا یا خدمت می پردازند، سنجید. وقی سازمان می تواند سود آور باشد که ارزشی را خلق می کند بیشتر از هزینه های عملیات ارزش آفرینی مانند خرید، تولید و بازاریابی باشد. برای آنکه سازمان بتواند دارای مزیتی رقابتی شود، یا باید عملیات ارزش آفرین خود را با هزینه ای کمتر از رقبای آن سازمان انجام دهد و یا باید    آن ها را به گونه ای به سرانجام برساند که کالا یا خدماتی را که عرضه می کند، نسبت به کالا و خدمات رقبا دارای کیفیتی برتر و وجه یا وجوه تمایزی بارز باشد. برای آنکه سازمان بتواند در یکی از دو زمینه مذکور موفق شود باید در انجام حداقل یکی از عملیات ارزش آفرین دارای توانایی متمایز ( قوتی برجسته ) باشد. اگر سازمان در انجام یکی از عملیات مذکور ضعیف باشد دارای ضعفی ممیز قلمداد خواهد شد. فرایند عملیات ارزش آفرینی را می توان در چارچوب مفهومی که رشته ارزشی نامیده می شود و در سال های اخیر به نام مایکل پورتر عرضه شده است مطرح ساخت.