امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

نظریه هایی پیرامون وظایف هیات مدیره در شرکت ها چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 17 بهمن 1389 ، 11:20

برن بیم در یک مطالعه در سال 1995 از هیات مدیره های شرکت های آمریکایی خواست تا سه حوزه از مهم ترین حوزه های کار خود را به ترتیب اهمیت درجه بندی نمایند. بیش از پنجاه در صد شرکت ها فرموله کردن استراتژی، حدود بیست درصد مسایل منابع انسانی و پانزده درصد نیز موضوعات مالی را جزو مهم ترین حوزه های کاری خود برشمردند.

کارو وظیفه هیات مدیره را چهار مقوله به شرح زیر می داند:

1-تعیین هدف ها

2-تعیین محدودیت های اجرایی

3-ایجاد رابطه بین هیات مدیره و کارکنان

4-فرایند رهبری

کارو در انجام وظایف چهارگانه فوق، اصولی را متذکر     می شود که متضمن ایفای صحیح نقش هیات مدیره است. این اصول مهم عبارتند از:

1-صداقت در امانت

2-وحدت نظر اعضاء حول مصوبات هیات مدیره

3-انطباق تصمیم های هیات مدیره با سیاست های مصوب وی

4-حرکت از کل به جزء در سیاستگذاری

5-تبیین و تفویض به جای واکنش و تصویب

6- تعیین اهداف به عنوان مهم ترین وظیفه در سیاستگذاری

7-تعیین محدودیت ها به عنوان بهترین شیوه کنترل به جای توصیه کردن

8-تدوین و تبیین شفاف روش ها و فرایندهای مربوط به کار هیات مدیره

9-تنظیم رابطه ای سالم مبتنی بر تفویض اختیار با مدیریت سازمان

10- کنترل عملکرد مدیرعامل بر اساس ضوابط و سیاست های مصوب هیات مدیره

برخی از نویسندگان مانند مک نامارا برای هیات مدیره، فارغ از سازمانی که عهده دار اداره آن هستند، دست کم چهار وظیفه پایه ای به شرح ذیل قایل می باشند:

1-اداره سازمان از طریق هدف گذاری و سیاست گذاری گسترده

2-انتخاب مدیرعامل و پشتیبانی و نظارت بر کار وی

3-حصول اطمینان از دسترسی سازمان به منابع مالی کافی

4-پاسخگویی به سهام داران در قبال عملکرد سازمان

آنچه درباره نقش ها و وظایف هیات مدیره در ادبیات مدیریت آمده است را می توان در قالب سه الگوی متفاوت دسته بندی نمود.این الگوها بر اساس میزان ورود هیات مدیره در کار خلق استراتژی یعنی اساسی ترین نقش هیات مدیره دسته بندی و تعریف شده اند: