امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

مصاحبه با آقاي مجيدي چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 27 بهمن 1389 ، 10:13

 

مدير برنامه ريزي صندوق بازنشستگي

 

 

وظايف واحد برنامه ريزي را در مراحل مختلف راه اندازي و اجراي پروژه شرح دهيد؟

براي پاسخ به اين پرسش لازم است ابتدا مقدمه اي را درباره برنامه ريزي به طور کلي، حضورتان عرض کنم و سپس به بیان مصداق هاي آن در برنامه ريزي پروژه بپردازم. برنامه ريزي در حوزه مديريت آنقدر اهميت دارد که معني آن با واژه مديريت مترادف شده است.شما ملاحظه کنيد وظايف مديريت، متشکل از برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و کنترل، تامین بودجه و نيروي انساني و... است اما در سازمان ها اغلب ما جايگاهي به نام برنامه ريزي داريم که عموماً زیر نظر رياست يا مديرعامل مجموعه انجام وظیفه مي کند؛ نکته ديگر اينکه ما واژه برنامه ريزي را به واسطه اهميت آن در کنار بسیاري از فعاليت ها به کار مي بريم مانند برنامه زماني، برنامه منابع انساني، برنامه پروژه و... با اين مقدمه کلي به برنامه ريزي در پروژه 39 برمیگردم. واحد برنامه ريزي از جمله واحدهايي است که به طور مستقيم زير نظر رياست محترم صندوق در ساختار صندوق، بازنشستگي طراحي شده است. پس از انجام امور پيش نياز براي آغاز مجدد پروژه، همچون دريافت جواز ساخت از شهرداري، برآوردي از درصد انجام شده و باقي مانده پروژه صورت گرفت که از سوي کارشناسان رسمي، 40 درصد پروژه انجام و 60 درصد آن براي اتمام باقي مانده بود اعلام شد. از ديگر اقدامات پيش از آغاز پروژه، مذاکره با پيمانکاران گذشته و نيز خريداران و ثبت نام کنندگان اوليه سازماني بود که در سطح رياست صندوق بازنشستگي، براي جلب رضايت و اطمينان خاطر اين عزيزان مذاکرات موفقيت آميزي صورت گرفت. با عنايت به برآورد در صد باقي مانده براي اتمام و تحويل پروژه ( 60 درصد) برنامه ريزي جامعيب راي سازماندهي و ساختار مديريت پروژه، منابع کالبدي (ابزار و مصالح )، منابع مالي و برنامه زمان بندي در سطح رياست صندوق بازنشستگي با حضور مديرعامل شرکت عمران پارس جام جم و کارشناسان خبرها نجام شد و پس از تصويب برنامه جامع پروژه، ساختاري که متضمن اجراي اين پروژه باشد شامل مجري پروژه، امور مالي، پيمانکاران و... مصوب و اجرایي شد و در ادامه تلاش شد بهترين هاي نيروي انساني در اين زمينه مشغول همکاري شوند. به تاکید رياست صندوق تمامي ارکان ستاد شامل شخص ايشان، مديرعامل شرکت ساختماني و معاونان، در طول اجراي پروژه، محل کار و دفترشان را به محل پروژه انتقال دادند تا به طور مستقیم در اجرا و کنترل پروژه، به صورت در لحظه و از ساعت 7:30 صبح تا 20:00 شب و حتي در برخي مواقع، سه نوبت در پروژه حضور داشته باشند. اين ارکان، در آغاز پروژه، به صورت هفتگي و در مراحل پاياني، به صورت روزانه، جلسه داشتند تا اولويت بندي هاي لازم را براي انواع قراردادهاي پيمانکاران، خريد، مجوزها و... انجام دهند و بر حسن اجرا نظارت و کنترل داشته باشند.

از بحث هاي ديگر برنامه ريزي که منبعث از نظريه هاي رياست صندوق بود، به ايجاد ارتباطات انساني مناسب بين ارکان پروژه در سطح مديران پروژه هاي مختلف، مهندسان و کارگران مي توان اشاره کرد چنان که از فرهنگ هاي مختلف در اين پروژه، حدود 1200 نفر مشغول کار بودند که نیاز به مدیریت داشتند و لازم بود به نيازهاي مختلف اجتماعي آنان در کنار مسائل مالي توجه مي شد تا با انگيزه کافي به کار و تلاش بپردازند. مسئله مهم ديگر توجه به همسايه ها بود که به دلیل طولاني شدن اجرا، از نظر بهداشت محيطي و مسائلي مانند گرد و غبار و سر و صدا و... اظهار نا رضايتي مي کردند و جلب رضايت و همکاري آنان بخصوص براي استفاده از فضاهاي مربوط به همسايگان در اتمام پروژه همچون بازکردن تاور کرين ها حائز اهميت بود. از سوي ديگر جنبه معنوي قضیه و رعایت حق همسایگي نيز مورد تاکيد مقامات بود که بر اين اساس جشن قدرداني از همسايگان برنامه ريزي و برگزار شد و این تاثیر مثبتي در جلب رضايت ايشان داشت. از برنامه هاي خوب ديگر مي توان به قدرداني از دست اندرکاران احداث پروژه اشاره کرد که بيانگر نگاه راهبردي صندوق بازنشستگي به نيروي انساني وقدرداني از زحمات ايشان بود. از کارهاي خوب ديگر که فقط به عنوان یکي از برنامه هاي انجام شده به آن اشاره مي کنم، مي توان مديريت يک ساله بهره برداري، برگزاري هيئت مديره ساکنان و... را ذکر کرد که حاکي از برنامه محوري در کارها با نگاه سيستمي و مديريت اقتضايي براي ارتقاي کيفيت و جلب رضايت ساکنان و همکاران بوده است.