امروز
 شنبه , 30/دي/1396
 Saturday , 20/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

20 گام عملی برای بهبود حاکمیت شرکتی همه نهادهای حرفه‌ای چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه ، 13 دی 1390 ، 11:16

همه نهادهای مالی اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی، می توانند 20 گام عملی در راستای بهبود حاکمیت شرکتی بر دارند.

حاکمیت شرکتی به کیفیت ، شفافیت ، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیات مدیره ، مدیریت و کارمندان  اشاره دارد که  میزان قدرت و مسئولیت هر یک از  این ها را در  ارائه ارزش  پایدار به همه سهامداران  معین می کند . به  منظور  جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و  نیز حصول اطمینان  از  پایداری خلق  ارزش ، سیاست های  شرکت  باید  طوری تعیین شود  که اعتماد  تمامی سهامداران را جلب کند.

حاکمیت  شرکتی مناسب ، روابط  قابل اعتماد بین شرکت و  ذینفعان  آن  را تضمین می کند . هدف حاکمیت  شرکتی خوب ، دستیابی  به پایداری ، مسئولیت پذیری ، پاسخگویی ، عدالت ، شفافیت و  اثربخشی در  تمام قسمت های یک شرکت و  یا سازمان است (اصول حاکمیت شرکتی) . مهمترین عنصر در ساختار شرکت های بزرگ ، هیئت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیئت مدیره، مسائلی  که هیئت مدیره  بر  آن  تمرکز دارد ، فرآیندهای تصمیم گیری و  نیز  آموزش چگونگی بهبود  مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری  و مدیریت تاثیر می گذارد.

در مجموع ، حاکمیت شرکتی بیشتر اشخاص را مورد خطاب قرار می دهد تا روند انجام امور . بنابراین نهادهای حرفه ای نیازمند  کسب اطمینان از  حضور افراد حرفه ای با دانش و مهارت کافی در فضای کسب و کار می باشند تا  حاکمیت بر مبنای عقل سلیم صورت پذیرد نه بر مبنای انبوهی از قوانین و مقررات.

در  یکی از ت حقیقات انجام شده در  دانشگاه  هاروارد بر  اساس مصاحبه با  65 عضو هیئت مدیره، مدیران را به این اجماع قوی رساند که رمز بهبود عملکرد هر شرکت در هیات مدیره هر شرکت نهفته است . همچنین این تحقیق بر این امر تاکید داشت که شرکت و هیات مدیره یکی نیستند . هر هیات مدیره ای نیاز دارد تا ساختار، فرآیند و عملکردی را توسعه دهد که نیاز های شرکت و آن کسب و کار را برآورده می سازد. نظریه " یک اندازه ، متناسب با همه است با شک و تردید بازنگری شد.

باب تریکر یکی از شناخته شده ترین صاحب نظران در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه هیئت مدیره با همکاری 9 صاحب نظر دیگر  پس از انجام این تحقیق توسط  دانشگاه هاروارد  ، 20  گام عملی را  در راستای بهبود نظام راهبری شرکتی پیشنهاد دادند.

 

دریافت مقاله