امروز
 سه شنبه , 26/دي/1396
 Tuesday , 16/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

انتصاب سرپرست جدید صندوق بازنشستگی چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 16 آبان 1395 ، 15:55

انتصاب سرپرست جدید صندوق بازنشستگی :

با توجه به حکم معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی و رئیس هیئت امناء صندوق

جناب آقای مجتبی رضایی بعنوان سرپرست صندوق بازنشستگی منصوب شدند .