امروز
 يكشنبه , 01/بهمن/1396
 Sunday , 21/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

- رئیس صندوق بازنشستگی صدا و سیما خبرداد: 3 برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت با هدف تقویت فرهنگ خدمت رسانی مصاحبه چاپ فرستادن به ایمیل
این مصاحبه در اردیبهشت 1386 انجام شده است
رئیس صندوق بازنشستگی صداو سیما از 3 برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این صندوق جهت
انجام تحولات اساسی با هدف تقویت فرهنگ خدمت رسانی و روحیه تلاش در بین کارکنان خبرداد و گفت: در برنامه های کوتاه مدت ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری. در برنامه های میان مدت ایجاد تشکیلات منسجم و قوی، توجه به رویکردهای علمی و ... و در برنامه های بلند مدت نیز تجزیه و تحلیل صندوق و رقبا از مهم ترین رئوس بوده است.
اهداف این صندوق را در سازمان صدا و سیما تشریح فرمایید.
چنانچه در میان بازنشستگان طراوت، شادابی،حس مفید بودن و رضایت وجود داشته باشد. این شور و شوق اثر مستقیم روی عملکرد افراد شاغل دارد. از سوی دیگر احترام به بازنشستگان و سالخوردگان وظیفه شرعی ماست، علاوه بر آن وظیفه حرفه ای صندوق که در اساسنامه مندرج است ما را به عنوان امانت دار و مسوول وجوه ذخیره شده در صندوق معرفی کرده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر اهداف این صندوق عبارتند از:
1- حفظ کرامت انسانی بازنشستگان شریف و ایجاد روحیه نشاط دربین این عزیزان
2- پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان محترم
3- ارتقاء سطوح کمی و کیفی نیروی انسانی و سیستم های موجود
4- مدیریت و حفظ ارزش سرمایه ها از راه سرمایه گذاری های متنوع از طریق مطالعات علمی و متقن با مشارکت سایر مؤسسات داخلی می باشد.
اهم فعالیت خود را در طول مدت کوتاهی که در صندوق بازنشستگی صدا و سیما فعالیت می کنید تشریح فرمایید.
با توجه به اهدافی که بیان شد در نخستین گام، مطالعه و بررسی وضعیت صندوق آغاز و با همکاری گروهی از اساتید و افراد مجرب گزارشی از وضعیت موجود در عرصه هایی که صندوق فعالیت می نمود تهیه گردید.
این گزارش منجر به تدوین 3 برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت انجام تحولات اساسی با هدف تقویت فرهنگ خدمت رسانی و روحیه تلاش در بین همکاران شده است.
همان طور که عرض شد 3 برنامه تدوین شد:
1- برنامه های کوتاه مدت: این برنامه ها در بازه زمانی 6 ماهه انجام گرفت و شامل مطالعه و بررسی وضع موجود و مستند کردن آن و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در مجموعه صندوق و رسیدگی های جدی و عمیق برای تسویه مالی پروژه ها، افراد و پیمانکاران مختلف.
در همین زمان دو طرح و پژوهش کاربردی آغاز شد، اول مطالعات اکچوئری که برای اولین بار در این صندوق انجام شد، همان طور که اطلاع دارید صندوق ها برای پایداری در ارایه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر فعلی و آتی نیازمند پیش بینی های متغیرهای وضعیتی هستند... لذا این پروژه آغاز و هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای نتایج برآمده از آن می باشیم. در این راستا تغییر دیدگاه مسوولان از تفکر مبتنی بر گرفتن کسورات از شاغلان به تفکر مبتنی بر فعالیت های اقتصادی برای تامین حقوق بازنشستگان از طریق سرمایه گذاری های مطالعه شده، رویکرد اساسی ماست.
دومین طرح، برنامه استراتژیک صندوق می باشد. این طرح نیز به منظور نیل به اهداف سازمانی در آبان 1385 توسط نیمی از اساتید مجرب آغاز و هم اکنون در مراح پایانی می باشد و طبق برنامه باید از ابتدای خردادماه سال جاری پیرامون اجرای آن برنامه ریزی خود را آغاز کنیم.
2- برنامه های میان مدت نیز که بر آمده از مطالعات وضع موجود و همچنین ناشی از 2 مطالعه پژوهشی پیش گفته می باشد، ایجاد تشکیلات منسجم و قوی که نیاز به سازماندهی و تقویت نیروی انسانی بوده، توجه به رویکردهای علمی در اداره صندوق، شفاف سازی به خصوص در حوزه مالی، ضابطه مند کردن تمامی امور و برنامه ریزی برای پایان دادن پروژه های نیمه تمام است و در عین حال ایجاد ظرفیت ها و فعالیت های جدید همچون شرکت های بازرگانی، بیمه و ... در این برنامه ها می گنجد. در این راستا ایجاد پایگاه جامع اطلاعات و MIS در دستور کار قرار دارد.
3- برنامه های بلند مدت که ناشی از تجزیه و تحلیل محیط و نفاط قوت و ضعف صندوق و رقبا است همسو با طراحی افق رسانه ملی است، قصد داریم در چند سال آتی سرمایه گذاری خود را تنوع بخشیم و در صنایع گوناگون و مطمئن نیز حضور مؤثر داشته باشیم تا از این طریق تعهدات و خدمات خود را نیز به بازنشستگان محترم توسعه دهیم و